Οικονομολόγο «ψάχνει» η Κ. Καραθεοδωρή του Δήμου Κομοτηνής

15.07.2017 11:05

Για σύναψη μίσθωσης έργου

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο για την κάλυψη αναγκών της εξέδωσε η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή Δήμου Κομοτηνής. Συγκεκριμένα πρόκειται για τη σύναψη μίσθωσης έργου με ένα άτομο ειδικότητα ΠΕ Οικονομολόγων  έως 21 Μαρτίου 2018 με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του προγράμματος.

Τα προσόντα

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία απαιτούνται:
- Ο απαιτούμενος από την πρόσκληση βασικός τίτλος σπουδών
- Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 7 ετών
- Εξειδικευμένη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο με τις ανάγκες του έργου και συγκεκριμένα:
1. Διαχείριση έργων, υποβολή και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων τουλάχιστον 5 ετών
2. Σύνταξη  (τευχών, προσφορών) διενέργεια και παρακολούθηση διαγωνισμών (ηλεκτρονικών ή μη) τουλάχιστον 2 ετών
3. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ
4. Άριστη γνώση 1 ξένης γλώσσας και συγκεκριμένα απαραίτητα η γνώση της αγγλικής, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του προγράμματος. Η επιπλέον καλή γνώση άλλης ξένης γλώσσας, θα συνεκτιμηθεί θετικά
 
- Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ .04 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Ν. Τσανακλή αρ.15, Κομοτηνή-Τ.Κ. 69100», απευθύνοντας την στην Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. υπόψιν κ. Αφροδίτης Καρελιάδου (τηλ. επικοινωνίας: 2531023165).

Info
Το πλήρες κείμενο της υπ. αριθμ. 12072017.01 προκήρυξης ΣΜΕ 01/2017 είναι αναρτημένο στα γραφεία της Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. στον διαδικτυακό τόπο της Κ. Καραθεοδωρή ΑΕ: www.karatheodori.org (ενότητα διαγωνισμοί-προκηρύξεις) και στον δικτυακό της τόπο στη διαύγεια (et.diavgeia.gov.gr/f/anatpixiaki_karatheodori).

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine