Δύο άτομα ψάχνει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜΘ για το παράρτημα Κομοτηνής

13.09.2017 10:38

Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εξέδωσε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας ΑΜΘ για την Κατάρτιση Καταλόγων Πλήρωσης εννέα θέσεων επικουρικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 12 μηνών.
 
Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής ανά ειδικότητα και παράρτημα θέσεις:
 

Κατηγορία Θέσεις Χρονική διάρκεια 
Παράρτημα χρόνιων παθήσεων Δράμας
ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών 1   12 μήνες 
ΔΕ Τεχνικού Μαγείρων   1   12 μήνες
Παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων Καβάλας
ΤΕ Λογοθεραπευτών 1 12 μήνες
Παράρτημα Ατόμων με αναπηρία Ξάνθης    
ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1 12 μήνες
Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής
ΤΕ Εργοθεραπείας 1 12 μήνες
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων 1 12 μήνες
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δράμας
ΠΕ Ψυχολόγων 1 12 μήνες
Κεντρική Υπηρεσίας
ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρολόγων 1 12 μήνες
ΔΕ Τεχνικού-Ειδικότητας Οδηγού 1 12 μήνες
 

Αίτηση και δικαιολογητικά

 
Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν:
 
1. Αίτηση  υποψηφιότητας  η  οποία  θα  βρίσκεται  στην  ιστοσελίδα  του  Κέντρου  Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ. (www.kkppamth.gr)
2.Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα κατά το  οποίο ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ  ή απλά άνεργος.
3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση  του  εργοδότη  ή  με  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599/86  του  ενδιαφερομένου  και  υποχρεωτικά  με  βεβαίωση  του  Ασφαλιστικού  Φορέα  που  ήταν  ασφαλισμένος).  Η προϋπηρεσία  στο  Δημόσιο  αποδεικνύεται  με  Βεβαίωση  του  Φορέα  στον  οποίο  απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος. 
4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της  ταυτότητας
5. Φωτοαντίγραφα του τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται) 
6. Φωτοαντίγραφα βεβαίωσης γνώσης χειρισμού Η/Υ (όπου απαιτείται) 
7. Φωτοαντίγραφα βεβαίωσης γνώσης Αγγλικής γλώσσας (όπου απαιτείται) 
8. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
9.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα :‐ ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή,  υπεξαίρεση,  καταπίεση,  απιστία  περί  την  υπηρεσία,  παράβαση  καθήκοντος  καθ’ υποτροπή,  συκοφαντική  δυσφήμιση,  καθώς  και  για  οποιοδήποτε  έγκλημα  κατά  της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας  ζωής.‐ ότι δεν είναι υπόδικοι  και  δεν  έχουν  παραπεμφθεί  με  τελεσίδικο  βούλευμα  για  κακούργημα  ή  για πλημμέλημα  της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν  το αδίκημα παραγράφηκε‐ ότι δεν  έχουν,  λόγω  καταδίκης,  στερηθεί  τα  πολιτικά  τους  δικαιώματα  και  για  όσο  χρόνο  διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 
10. Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό). 
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017.
 
Info
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικά την πρόσκληση καθώς και την αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Κέντρου (www.kkppamth.gr) και στα κατά τόπους Παραρτήματά του.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine