Θέσεις σε Καβάλα, Ξάνθη και Έβρο από τα ΕΛΤΑ

14.02.2018 12:12

Μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 19 ατόμων, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας -Θράκης των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. (ΕΛΤΑ).
 
Συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν υπηρεσίες των ΕΛΤΑ που εδρεύουν στους Νομούς Καβάλας, Ξάνθης και Έβρου, και πρόκειται για τις εξής ανά ειδικότητα:
 

Υπηρεσία Ειδικότητα Αριθμός ατόμων
Ειδική Μονάδα Παραγωγής Καβάλας ΔΕ Διανομέων 2
Ειδική Μονάδα Παραγωγής Καβάλας ΔΕ Οδηγών 1
Μονάδα Διανομής Ξάνθης ΔΕ Διανομέων 5
Ειδική Μονάδα Παραγωγής Αλεξανδρούπολης ΔΕ Διανομέων 6
Ειδική Μονάδα Παραγωγής Αλεξανδρούπολης ΔΕ Οδηγών 2
Ειδική Μονάδα Παραγωγής Αλεξανδρούπολης ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 3
 

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «Προσκόμιση τίτλων, Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6» και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε απλό φάκελο μεγέθους Α4, στα γραφεία της υπηρεσίας στις ακόλουθες διευθύνσεις:
 
1. Μονάδα Διανομής Ξάνθης Αν. Γεωργίου Μιλτιάδη 18, 671 00 Ξάνθη, (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 8/2018), υπόψη κ. Χρήστου Τσαραβά τηλ. 25410 20645 για τις θέσεις της Ξάνθης.
2. Μονάδα Διανομής Αλεξανδρούπολης, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, 680 00 Αλεξανδρούπολη, (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 8/2018), υπόψη κ. Στέφανου Μητράκα τηλ. 25510 26336, για τις θέσεις της Αλεξανδρούπολης.
3. Μονάδα Διανομής Καβάλας, Ερυθρού Σταυρού 3, 650 00 Καβάλα, (για την ανακοίνωση ΣΟΧ 8/2018), υπόψη κ. Αναστάσιου Τριακόσια, τηλ.2510 231210, για την θέση της Καβάλας.
 
Στην περίπτωση που υποβληθεί αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στις παραπάνω διευθύνσεις, ώρες υποβολής 08.30-13.30.
 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου.
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα -Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα -Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
 
Info
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine